zobacz także
Wtorek 15 czerwca
Wtorek 15 czerwca
Środa 16 czerwca
Zasady obowiązujące w Cafe Bajarka w związku z epidemią Covid-19
Wtorek 20 października
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
 
W związku z pandemią Covid-19 nadal obowiązują przyjęte przez nas wcześniej i potwierdzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu wytyczne dotyczące dezynfekcji, zachowania dystansu oraz noszenia maseczek, których szczegółowy opis znajdziecie poniżej. Jeżeli oczywiście pojawią się nowe okoliczności, będziemy Państwa na bieżąco informować.

Biorąc pod uwagę wszelkie aspekty i wnikliwie analizując sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, podjęliśmy decyzję, iż nasza placówka wznowiła działalność 1 czerwca 2020,

Na ten moment w Cafe Bajarce uruchomione zostały następujące zajęcia:
poniedziałek, godzina 16:00 Muzykalne Brzdące (sala baletowa, szatnia na dole)
poniedziałek, godzina 17:00 Muzykalne Smyki
poniedziałek, godzina 17:00 Język angielski 3-4 lata (sala pomarańczowa, szatnia na parterze)
poniedziałek, godzina 17:40 Język angielski 5-6 lat 
wtorek, godzina 16:00 Balet grupa 3-4 lata (sala baletowa, szatnia na dole)
wtorek, godzina 16:35 Balet grupa 5 lat
wtorek, godzina 17:30 Robotyka
wtorek, godzina 18:45 Balet dla dorosłych
środa, godzina 10:00 Maluszkowo
środa, godzina 16:00 Muzykalne Nutki
środa, godzina 17:00 Muzyczna Akademia
czwartek, godzina 10:00 Zajęcia adaptacyjne do przedszkola
czwartek, godzina 16:00 Kreatywki, czyli kreatywne zajęcia plastyczne
czwartek, godzina 16:00 Zajęcia adaptacyjne do przedszkola
czwartek, godzina 17:00 Akademia Smyka
czwartek, godzina 18:00 Sport i zabawa
sobota, godzina 10:30 Balet grupa 3-4 lata
sobota, godzina 11:00 Balet grupa 5 lat
sobota, godzina 11:50 Balet grupa 6-7 lat (sala baletowa, szatnia na dole)

Wszelkie ewentualne pytania dotyczące sytuacji wznowienia zajęć w nowych warunkach prosimy kierować na nasz adres e-mail: kontakt@cafebajarka.pl, będziemy starali się odpowiadać na nie możliwie najszybciej.

Szczegóły sanitarnego reżimu, przyjęte przez naszą placówkę znajdą Państwo poniżej:

POWRÓT DZIECI NA ZAJĘCIA
NOWE ZASADY ZWIĄZANE Z PANUJĄCĄ EPIDEMIĄ.
1. W budynku obowiązują procedury, działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka na zajęcia jest zobowiązany wypełnić stosowne oświadczenie i deklarację.
2. Po potwierdzeniu przez rodzica chęci uczestnictwa dziecka w zajęciach i otrzymaniu informacji zwrotnej o takiej możliwości, należy przynieść podpisane oświadczenie w dniu, w którym dziecko rozpocznie uczęszczanie na zajęcia.
3. Rodzice przebywający w czasie zajęć w oczekiwaniu na dziecko na terenie Bajarki, jak i dzieci powyżej 4 roku życia muszą mieć indywidualną osłonę nosa i ust. Maseczkę dziecku zapewnia, zdejmuje i zabiera ze sobą rodzic.
4. Zgodnie z wytycznymi GIS na zajęcia przyprowadzać można tylko dziecko zdrowe (odpowiedzialność spoczywa na rodzicach) tj. bez kataru, kaszlu, temperatury i innych dających się zauważyć objawów chorobowych.
5..Przed wejściem do budynku zostanie umieszczony płyn dezynfekujący do rąk. Każda osoba wchodząca do placówki jest zobligowana zdezynfekować ręce
6. Przy wejściu dziecko będzie miało mierzoną temperaturę. Temperatura powyżej 37,0°C jest równoznaczna z odmową przyjęcia dziecka na zajęcia, gdyż istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci (w sytuacjach niejasnych dopuszcza się możliwość powtórnego pomiaru temperatury).
6. Na zajęcia nie można przyprowadzić także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.
7. Prosimy, by wyjaśnić dzieciom, by nie zabierały na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
8. Do dyspozycji dzieci będą dwie sale zajęć: sala pomarańczowa na piętrze (szatnia przy wejściu na parterze) oraz sala na dole (szatnia na dole). Dopuszcza się jedynie możliwość dołączania do tych grup kolejnych dzieci, w przypadku, gdyby grupa w pierwszym dniu liczyła mniej osób, niż wynosi granica limitu.
9. W przypadku dzieci młodszych (zajęcia umuzykalniające) rodzice i dzieci przed wejściem do sali zobowiązani są umyć ręce. Prosimy by nie wnosić do sali niepotrzebnych rzeczy. W przypadku dzieci starszych (zajęcia adaptacyjne do przedszkola, balet, język angielski, kreatywki) rodzic pomaga dziecku rozebrać się i wprowadza do sali, dziecko myje ręce mydłem i wodą przed wejściem w kontakt z pozostałymi dziećmi. Na każdym piętrze znajduje się łazienka ze środkami higienicznymi.
10. Przed skorzystaniem z sali zabaw na piętrze oraz przestrzeni do zabawy na parterze dzieci muszą umyć ręce oraz zmienić skarpetki na czyste.
11. Pomiędzy zajęciami odbywającymi się w tej samej sali przewidziana jest przerwa na wietrzenie sali i dezynfekcję.
12. W salach zajęciowych nie będą znajdowały się zabawki (pluszowe, inne drobne, trudne do dezynfekcji) Pozostałe materiały do zajęć oraz powierzchnie dotykowe i płaskie będą regularnie dezynfekowane zgodnie z wytycznymi.
13. Sale będą wietrzone minimum 1 raz na godzinę.
14. Dzieci będą miały przygotowane, przez nauczycieli grupy, indywidualne zestawy do zajęć muzycznych i plastycznych z których będą korzystały, dzieci nie będą pożyczały swoich przyborów kolegom.
15. Zachęcamy rodziców, by regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny z podkreśleniem, iż powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie i odpowiednio zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania.
16. W przypadku wystąpienia u dziecka, podczas zajęć, objawów chorobowych (temperatura, kaszel, reakcje bólowe) sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie prosimy rodzica o odebranie dziecka z zajęć oraz powiadamiamy właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosujemy się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
17. Mimo wprowadzonych w lokalu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych, na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID –19.
18. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu, lokal poddany zostanie zaleceniom stacji sanitarno-epidemiologicznej.
19. Wszelkie informacje dotyczące nieobecności dziecka w danym tygodniu na zajęciach prosimy zgłaszać telefonicznie lub mailowo minimum jeden dzień przed zajęciami.

FUNKCJONOWANIE KAWIARNI DLA RODZICÓW
ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA!!! 
 
Funkcjonowanie KSIĘGARNI

1. Pracownicy obsługujący zaplecze kuchenne są zobowiązani przez cały czas pracy używać maseczek ochronnych oraz rękawiczek jednorazowych.
2. Podczas przygotowywania gorących napojów obowiązują następujące zasady :
• mycie i dezynfekcja stanowisk pracy (sprzętów kuchennych, blatów itd.) po każdorazowym ich użyciu
• mycie i wyparzanie naczyń stołowych oraz sztućców po każdorazowym ich użyciu
3. Przy jednym stoliku w części kawiarnianej mogą przebywać maksymalnie 3 osoby. Stoły znajdują się w odległości minimum 1,5 metra od siebie. Blaty stołów oraz poręcze krzeseł będą dezynfekowane po każdych zajęciach.
4. Od osób korzystających z kawiarni i księgarni wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust, jeśli nie są w trakcie spożywania napojów.
5. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów z książkami. Wskazane przez klienta książki podaje wyłącznie pracownik księgarni.
5. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych podczas przeglądania książek.

UWAGA!

Cafe Bajarka działa już w nowym miejscu

przy ul. Kaliskiego 36a (róg ul. Długiej i ul. Legionów)

Cafe Bajarka ul. Kaliskiego 36 a, 87-100 Toruń, tel. 798 553 565 kontakt@cafebajarka.pl
urodziny dla dzieci Toruń, sale zabaw Toruń, zabawy dla dzieci, zajęcia przedszkolne, zajęcia dla dzieci Toruń, urodziny dziecka Toruń